Organisatiestructuur

Scouting Bleiswijk kent de volgende organisatiestructuur:

1. De vereniging

Het groepsbestuur draagt zorg voor o.a. het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep; het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad; het voorbereiden van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting; het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen en te controleren; het bewaken van het kwalificatieniveau van de speleenheden en kaderleden; de representatie van de groep etc...
Het bestuur bestaat uit:
a. de groepsvoorzitter;
b. de groepssecretaris;
c. de groepspenningmeester;
d. de groepsbegeleider;
e. de algemene bestuursleden.
2. De groepsraad is het hoogste orgaan binnen scouting en neemt besluiten over het beleid binnen de groepsvereniging; de benoeming van de leden van het groepsbestuur; de benoeming van een vertrouwenspersoon voor de groepsvereniging; de benoeming van leidinggevenden in de groepsvereniging; de benoeming van anderen die een functie bij de groepsvereniging vervullen; de benoeming van een lid van de groepsraad (en zijn plaatsvervanger) tot vertegenwoordiger van de groepsvereniging in de regioraad..
De groepsraad bestaat uit:
a. Groepsbestuur;
b. Teamleiders;
c. Alle geïnstalleerde leidinggevenden;
d. Materiaal beheerder.

2. De Stichting

De stichting heeft als doel: ondersteuning te bieden bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het behartigen van de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging;
  2. het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder registergoederen, dienstbaar aan de groepsvereniging;
  3. alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de groepsvereniging of van de stichting.

 Vergadercyclus

  • Verenigingsbestuur: minimaal 6 keer per jaar
  • Stichtingsbestuur : minimaal 2 keer per jaar.
  • Groepsraad: maximaal 6 keer per jaar waarvan 2 keer met het stichtingsbestuur